Управление на отпадъците

Отпадъците, които се отделят в офисите, са сравнително малък обем. Обикновено това са хартия и битови пластмасови опаковки.
Начало Блог Управление на отпадъците

Управлението на отпадъци се урежда от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в Република България. Целта му е да се решат проблеми, свръзани с екологията. Уреждат се дейности, свързани с правата и задълженията, действията и дейностите, свързани с образуване и управление на отпадъците и тяхното разделно събиране.

Поведението на населението се възпитава от няколко десетилетия, за да се изгради масова култура на разделно събиране на отпадъци. Третирането им по подходящ начин намалява тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Като част от политиката за социална отговорност, фирма за професионално почистване Sauber създаде специална абонаментна услуга „ecobox„. Тази услуга се състои в предоставяне на специални контейнери за разделно събиране на отпадъци. Те са с подходящ размер и вид, подходящи за използване в офис среда.

Отпадъците, които се отделят в офисите, са сравнително малък обем. Обикновено това са хартия и битови пластмасови опаковки. По-рядко са стъклени и в незначително количество метални. Батериите са изключение, и тук препоръчваме да се използват специални зарядни устройства, с цел намаляване на броя на батериите за еднократна употреба.
В градска среда разделното събиране на отпадъците представлява система за осигуряване на възможност за отделяне на различните видове отпадъци още в процеса на изнасяне от дома. Моделите са двуконтейнерни и триконтейнерни.

Контейнерите за събиране на стъкло са зелени, за хартия – сини, за метал и пластмаса – жълти. Тези контейнери се извозват в специални автомобили до места за складиране или рециклиране.

По този начин се осигурява тяхното повторно използване, където е приложимо. Процесът „рециклиране“ и прилагането на продуктите от рециклирани суровини и материали стават все по-популярни.

Според Закон за управление на отпадъците, производителите, които произвеждат продукти, след чиято употреба остават масово разпространени отпадъци, са отговорни за разделното им събиране и постигане на съответните цели: повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Контролът на изпълнението на тези разпоредни е трудно и зависи от всеки член на обществото.

Още от Блога

За смисъла на думата чист

За смисъла на думата чист

От деца чуваме: да влезе чист въздух, в планината на чист въздух, да почистим дома си, да почистим нашия град, налей ми чаша чиста вода, в чистата вода на ручея.